La figura del Delegat/da

QUÉ ÉS UN DELEGAT/DA I PER QUÉ ES NECESSITA?

En primer lloc, aquesta figura sorgeix de la necessitat que tenim els pares/mares d’agilitzar la comunicació i trobar una via directe amb el Centre Escolar. En molts casos, alguns coneguts per l’escola i d’altres no, els pares tendim a “intentar” solucionar els problemes entre nosaltres, sense adonar-nos en que així, la majoria de les vegades, no només no els solucionem si no que els empitjorem.
Entre el AFA Creixen Goar Viladecans i la direcció del Centre, es va acordar crear aquesta figura per millorar la comunicació a la comunitat educativa, i que tota la informació arribi adequadament en ambdós sentits.
La figura del pare/mare delegat és similar a la dels nens delegats de classe, però en aquest cas vinculat a les famílies dels alumnes. Quan sorgeix un malestar general, un problema, un suggeriment, o qualsevol altra necessitat en una classe, la resta de pares ho comuniquen al delegat/da i aquest/a es posarà en contacte amb el Centre, o si fos necessari amb el coordinador de la etapa corresponent. D’aquesta manera es rebrà només un comunicat per part de la classe i no un per família.

QUI POT SER DELEGAT/DA I COM S’ESCULLEN?

El delegat/da pot ser qualsevol pare o mare que pertany a aquella classe i que estigui disposat a recollir tots i cadascun dels suggeriments o problemes de la resta de pares i mares de la classe en qüestió. En alguns casos quan tingui dubtes podrà recórrer al seu coordinador i entre tots dos hauran de contrastar les informacions rebudes per tal de ser transmeses adequadament al Centre Escolar.

El delegat/da pot ser qualsevol pare o mare que pertany a aquella classe i que estigui disposat a recollir tots i cadascun dels suggeriments o problemes de la resta de pares i mares de la classe en qüestió. En alguns casos quan tingui dubtes podrà recórrer al seu coordinador i entre tots dos hauran de contrastar les informacions rebudes per tal de ser transmeses adequadament al Centre Escolar.
El delegat/da és una figura aprovada en el Consell Escolar i de caràcter voluntari a totes les classes de l’escola, tot i que és aconsellable que existeixi. Depèn del AFA de la Escola i té assignat un/a coordinador/a per cada etapa escolar mitjançant el qual rep informació de interès per les famílies i pot també consultar dubtes que necessiti aclarir pel conjunt de la classe.
El delegat/da podrà ser de el curs específic del seu fill/a, o bé de les 2 classes d’un mateix curs, si fos necessari.

FUNCIONS DEL PARE-MARE DELEGAT/DA (DRETS I DEURES)

  • Representar a pares i mares dels alumnes de la classe recollint les seves inquietuds, interessos i expectatives.
  • Garantir que la informació i las comunicacions arribin tant de les famílies al centre com viceversa.
  • Atendre les demandes del tutor/a i fer-li arribar a les famílies i viceversa.
  • Implicar a les famílies en la millora de la convivència a la comunitat educativa i al Centre i impulsar la seva participació a les activitats que s’organitzin.
  • Serà la persona interlocutora vàlida en el tractament de qualsevol incidència i suggeriment que sorgeixi al llarg del curs, entre el conjunt de les famílies de la classe a la que representi i el Centre Escolar.
  • Assistir a les reunions de la junta de delegats i la direcció del Centre, i transmetre les opinions del grup que representa.
  • Orientar a les famílies i sobretot a les que s’incorporen per primera vegada al Centre, afavorint el coneixement d’aquesta entitat, el seu professorat i la seva organització, així com les funcions del AFA.
  • Difondre i animar a les famílies a participar en les activitats propostes de caràcter formatiu i/o lúdic (escola de pares i mares, xerrades informatives sobre alguna temàtica relacionada amb la salut, l’alimentació o rendiments escolars, esdeveniments festius, etc …)

En cap cas substituirà ni representarà als pares i mares a la seva relació directa amb el tutor/a, en una problemàtica o qüestió particular d’un alumne, ja que aquesta és una competència individual i intransferible de la família de cada alumne.